قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه

.

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 6

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
1831
ورق st52 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
232,670
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 8

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2883
ورق st52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
232,670
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 10

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
1830
ورق st52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
232,670
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 12

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2878
ورق st52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
232,670
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 15

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2879
ورق st52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
232,670
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 6

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2948
ورق st52 6 فولاد مبارکه 1500 رول st52 کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
222,940
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 8

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2950
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول st52 کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
222,940
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 10

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2941
ورق st52 10 فولاد مبارکه 1500 رول st52 کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
222,020
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 12

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2943
ورق st52 12 فولاد مبارکه 1500 رول st52 کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
222,940
مشاهده فروشندگان

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه 15

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
2945
ورق st52 15 فولاد مبارکه 1500 رول st52 کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
222,940
مشاهده فروشندگان
مقایسه تمام فروشندگان
اینستاگراممشاهده صفحه