قیمت میلگرد 10

قیمت میلگرد 10

.

قیمت میلگرد 10

تاریخ بروزرسانیامروز
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
0572
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
164,230
مشاهده فروشندگان

قیمت میلگرد 10

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
در حال دریافت اطلاعات ...
کدنامقیمتتوضیحات بیشتر
9862
میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
163,300
مشاهده فروشندگان
9115
میلگرد آجدار ابرکوه 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
165,600
مشاهده فروشندگان
8993
میلگرد آجدار ابهر 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 165,138 ریال
تا 169,725 ریال
مشاهده فروشندگان
0846
میلگرد آجدار ابهر 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 161,000 ریال
تا 162,385 ریال
مشاهده فروشندگان
1373
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 163,310 ریال
تا 166,055 ریال
مشاهده فروشندگان
1363
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 161,470 ریال
تا 164,679 ریال
مشاهده فروشندگان
1287
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 167,500 ریال
تا 167,890 ریال
مشاهده فروشندگان
1216
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 169,350 ریال
تا 169,730 ریال
مشاهده فروشندگان
1449
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 a2 شاخه 12 متری
بروزرسانی : 1401/03/07
160,560
مشاهده فروشندگان
1222
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 a3 شاخه 12 متری
بروزرسانی : 1401/03/07
161,470
مشاهده فروشندگان
1451
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 170,642 ریال
تا 170,650 ریال
مشاهده فروشندگان
8050
میلگرد آجدار بافق یزد 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/04
از 166,980 ریال
تا 167,890 ریال
مشاهده فروشندگان
4674
میلگرد آجدار پرشین فولاد 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/02/31
168,807
مشاهده فروشندگان
0887
میلگرد آجدار حسن رود 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 163,750 ریال
تا 164,230 ریال
مشاهده فروشندگان
9263
میلگرد آجدار راد همدان 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 177,294 ریال
تا 178,220 ریال
مشاهده فروشندگان
6469
میلگرد آجدار روهینا 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/05
166,972
مشاهده فروشندگان
5038
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 172,018 ریال
تا 172,020 ریال
مشاهده فروشندگان
6418
میلگرد آجدار شاهرود 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
166,520
مشاهده فروشندگان
1193
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 167,700 ریال
تا 168,350 ریال
مشاهده فروشندگان
1323
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 a2 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 164,679 ریال
تا 165,138 ریال
مشاهده فروشندگان
8997
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 168,349 ریال
تا 168,807 ریال
مشاهده فروشندگان
0529
میلگرد آجدار میانه 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
164,230
مشاهده فروشندگان
1305
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 a3 شاخه 12 متری کارخانه
بروزرسانی : 1401/03/07
از 166,055 ریال
تا 166,060 ریال
مشاهده فروشندگان
6588
میلگرد ساده 10 فولاد متین شاخه 6 متری a1 بنگاه تهران
بروزرسانی : 1401/03/07
183,490
مشاهده فروشندگان
مقایسه تمام فروشندگان
اینستاگراممشاهده صفحه