قیمت ورق برشی

 قیمت ورقهای برشی ساختمانی و صنعتی 

سایز ۶ میل الی ۳۰ میل
توسط گیوتین ، سی ان سی و پلاسما

۶ میل سبا فی : ۱۷۳۰۰ ریال
۱۰ میل مبارکه فی : ۱۷۷۰۰ ریال
۱۵ میل مبارکه فی : ۱۸۰۰۰ ریال

۶ میل ابعادی فی : ۱۷۱۰۰ ریال
۸ میل ابعادی فی : ۱۷۵۰۰ ریال

۱۰ میل قطعات فی : ۱۷۲۵۰ ریال
۱۲ میل قطعات فی : ۱۷۲۵۰ ریال
۱۵ میل قطعات فی : ۱۷۲۵۰ ریال

۸ میل قزاق فی: ۱۷۶۰۰ ریال
۱۲ میل قزاق فی :۱۷۹۰۰ ریال

۲۰ میل کاویان فی : ۱۷۴۰۰ ریال
۲۵ میل کاویان فی : ۱۷۴۰۰ ریال

کانال تلگرام  آهن پرتال

کانال تلگرام آهن پرتال

اینستاگرام  آهن پرتال

اینستاگرام آهن پرتال

بستن
تبلیغات: