فروش آهن الات

ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
۱ قوطی ۱۴۰×۱۴۰ ۲٫۸ اصفهان/کارخانه ۱۴۰ ۶ متری و ۱۲ متری ۱,۹۰۵ ۰
۲ قوطی ۱۴۰×۱۴۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۱۴۸ ۶ متری و ۱۲ متری ۱,۹۰۵ ۰
۳ قوطی ۱۴۰×۱۴۰ ۳٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۷۵ ۶ متری و ۱۲ متری ۱,۹۰۵ ۰
۴ قوطی ۱۴۰×۱۴۰ ۳٫۸ اصفهان/کارخانه ۱۸۸ ۶ متری و ۱۲ متری ۱,۹۰۵ ۰
۵ قوطی ۱۴۰×۱۴۰ ۴ اصفهان/کارخانه ۲۰۰ ۶ متری و ۱۲ متری ۱,۹۰۵ ۰
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
۱ پروفیل زد(Z) ۱۸ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه دلخواه ۱,۹۰۰ ۰
۲ پروفیل زد(Z) ۱۸ ۳ اصفهان/کارخانه دلخواه ۱,۹۰۰ ۳۰
۳ پروفیل زد(Z) ۲۰ ۳ اصفهان/کارخانه دلخواه ۱,۹۰۰ ۳۰
۴ پروفیل زد(Z) ۲۰ ۳ اصفهان/کارخانه دلخواه ۱,۹۰۰ ۳۰
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
۱ قوطی ۲۰×۲۰ ۱٫۵ اصفهان/کارخانه ۵٫۷ ۶ ۲,۲۲۰ ۵۰
۲ قوطی ۲۰×۴۰ ۱٫۵ اصفهان/کارخانه ۸٫۵ ۶ ۲,۲۰۰ ۵۰
۳ قوطی ۳۰×۳۰ ۱٫۵ اصفهان/کارخانه ۸٫۵ ۶ ۲,۲۰۰ ۵۰
۴ قوطی ۴۰×۴۰ ۱٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۱٫۳ ۶ ۲,۲۰۰ ۵۰
۵ قوطی ۴۰×۸۰ ۱٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۶٫۹ ۶ ۲,۲۰۰ ۵۰
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
۱ قوطی ۱۰×۲۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۵٫۷ ۶ ۲,۰۹۰ ۰
۲ قوطی ۲۰×۲۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۷٫۷ ۶ ۲,۰۳۰ ۰
۳ قوطی ۲۰×۳۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۹٫۵ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۴ قوطی ۳۰×۳۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۱۱٫۵ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۵ قوطی ۴۰×۴۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۱۵ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۶ قوطی ۵۰×۵۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۱۹ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۷ قوطی ۶۰×۶۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۲۳ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۸ قوطی ۷۰×۷۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۳۳ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۹ قوطی ۸۰×۸۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۳۸ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۱۰ قوطی ۲۰×۴۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۱۱٫۵ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۱۱ قوطی ۴۰×۸۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۲۳ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۱۲ قوطی ۹۰×۹۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۴۳ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۱۳ قوطی ۴۰×۱۰۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۳۳ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۱۴ قوطی ۵۰×۱۰۰ ۲ اصفهان/کارخانه ۳۶ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
۱ پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل ۵۰۷ ۲ اصفهان/کارخانه ۱۴٫۸ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۲ پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل ۵۰۸ ۲ اصفهان/کارخانه ۱۴٫۸ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۳ پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل ۵۰۹ ۲ اصفهان/کارخانه ۱۴٫۸ ۶ ۲,۰۱۰ ۰
۴ پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی ساده ۱-۸۶ ۲ اصفهان/کارخانه ۲۳٫۲ ۶/۶۰ ۲,۰۱۰ ۰
۵ پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱-۸۶ ۲ اصفهان/کارخانه ۲۴٫۵ ۶/۶۰ ۲,۰۱۰ ۰
۶ پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی دو لبه۱۲-۸۶ ابعاد ۲ اصفهان/کارخانه ۱۳٫۹ ۶/۶۰ ۲,۰۱۰ ۰
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
۱ قوطی ۲۰×۲۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۹٫۴ ۶ ۲,۰۳۰ ۰
۲ قوطی ۲۰×۳۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۱٫۷ ۶ ۱,۹۷۰ ۰
۳ قوطی ۳۰×۳۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۴٫۰۴ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۴ قوطی ۲۰×۴۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۴٫۰۴ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۵ قوطی ۴۰×۴۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۸٫۷۲ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۶ قوطی ۵۰×۵۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۲۳٫۴ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۷ قوطی ۶۰×۶۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۲۸ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۸ قوطی ۷۰×۷۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۳۳ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۹ قوطی ۴۰×۸۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۲۸ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۱۰ قوطی ۸۰×۸۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۳۸ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۱۱ قوطی ۹۰×۹۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۴۳ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۱۲ قوطی ۴۰×۱۰۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۳۳ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۱۳ قوطی ۵۰×۱۰۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۳۶ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۱۴ قوطی ۱۰۰×۱۰۰ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۴۷ ۱۲ ۱,۹۵۰ ۰
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
۱ پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل ۵۰۷ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۴٫۸ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۲ پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل ۵۰۸ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۴٫۸ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۳ پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل ۵۰۹ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۴٫۸ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۴ پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی ساده ۱-۸۶ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۲۳٫۲ ۶٫۶ ۱,۹۵۰ ۰
۵ پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱-۸۶ ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۲۴٫۵ ۶٫۶ ۱,۹۵۰ ۰
۶ پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی دو لبه۱۲-۸۶ ابعاد ۲٫۵ اصفهان/کارخانه ۱۳٫۹ ۶٫۶ ۱,۹۵۰ ۰
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
۱ قوطی ۴۰×۴۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۲۳ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۲ قوطی ۵۰×۵۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۲۹ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۳ قوطی ۶۰×۶۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۳۴ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۴ قوطی ۷۰×۷۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۴۰ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۵ قوطی ۴۰×۸۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۳۴ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۶ قوطی ۸۰×۸۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۴۵ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۷ قوطی ۹۰×۹۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۵۱ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۸ قوطی ۴۰×۱۰۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۴۰ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۹ قوطی ۵۰×۱۰۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۴۳ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۱۰ قوطی ۱۰۰×۱۰۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۵۷ ۶ ۱,۹۵۰ ۰
۱۱ قوطی ۱۱۰×۱۱۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۶۲ ۱۲ تماس بگیرید ۰
۱۲ قوطی ۶۰×۱۲۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۵۱ ۱۲ تماس بگیرید ۰
۱۳ قوطی ۱۲۰×۱۲۰ ۳ اصفهان/کارخانه ۶۸ ۱۲ تماس بگیرید ۰

تصویر پروفایل نویسنده:مرکز آهن
پروفایل آهن پرتال
گفتگو با مرکز آهن
سایر مقالات مرکز آهن

کانال تلگرام  آهن پرتال

کانال تلگرام آهن پرتال

اینستاگرام  آهن پرتال

اینستاگرام آهن پرتال

بستن
تبلیغات: