شرایط و ضوابط

پس از واریز وجه اجرای سفارش شما تا ۲۴ ساعت  کاری طول خواهد کشید.

درصورت نارضایتی از خدمات ارائه شده،مبلغ ده هزارتومان جهت هزینه های ثابت کسر شده و بقیه وجه عودت خواهد شد . تقاضای انصراف تا هفت روز پس از تاریخ خرید، می تواند داده شود.