فعالترین کاربران آهن پرتال

آهن پرتال تصمیم دارد تا بهترین و فعالترین کاربران را به عموم بازدیدکنندگان خود معرفی کند. معیارهای امتیاز دهی به ترتیب عبارتند از تعداد مقالات، پاسخگویی توسط کاربر، نظرات و سوالات کاربران، ارسال مطلب در پروفایل و در گروه ها.
کاربر زیر بیشترین امتیاز را کسب کرده اند. این لیست توسط آهن پرتال هر هفته بروز می شود:

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز آهن پرتالمقالاتسوالات و نظراتپاسخ ها